• ન .9 Z ઝેનબન રોડ, વુઆંગ વિલીએજ, લિજિયા ટાઉન, વુજિન ડિસ્ટ્રિક્ટ, ચાંગઝોઉ શહેર, જિઆંગસુ પ્રાંત, ચીન 213176
  • (86) 13961406388
  • aoyuan@czayfj.com

દોરી ફેબ્રિક

-qttaImRR3O4kwuhusr0sQ

એ 1651 નાયલોન, કપાસ

nAXFD1jdQTeCU8H72Nn9mg

A1637 નાયલોન

mIVrehrtSPmF4VU4MmB0zg

L1674 નાયલોન, લસ્ટ્રસ રેયોન, ડૂલ રેયોન

-NZOlCfVSg-spZoMUNHVWg

A1648 નાયલોન, રેયોન પ્લેઇડ યાર્ન, રંગબેરંગી ગોલ્ડન પ્લેઇડ યાર્ન

wr7XqZ4uQFelbPlh89mHiw

એલ 16120 કપાસ

એ 1664 નાયલોન, રેયોન પ્લેઇડ યાર્ન, કપાસ

L1699 નાયલોન, કપાસ

એ 1630 નાયલોન, સ્પandન્ડેક્સ અને રેયોન

Y1657 પોલિએસ્ટર

1672 નાયલોન

એ 16116 નાયલોન, કપાસ

એ 1595 નાયલોન, પોલિએસ્ટર અને કપાસ

એ 1650 નાયલોન, પોલિએસ્ટરપ્લાઇડ યાર્ન, કપાસ

એ 1650 નાયલોન, પોલિએસ્ટરપ્લાઇડ યાર્ન, કપાસ

A1603 નાયલોન, કપાસ, રેયોન યાર્ડ યાર્ડ

એ 1678 નાયલોન, પોલિએસ્ટર

એ 1625 નાયલોન, કપાસ

A1642 નાયલોન, કપાસ, રેયોન યાર્ડ યાર્ડ

એ 1643 નાયલોન, કપાસ

એ 1652 નાયલોન, કપાસ

એ 1650 નાયલોન, કપાસ, પ્લાઇડ યાર્ન

એ 1633 નાયલોન, સ્પandન્ડેક્સ

A1631 નાયલોન, કપાસ, રેયોન યાર્ન ચલાવ્યું

એ 1656 નાયલોન, સ્પandન્ડેક્સ

એ 1650 નાયલોન, પોલિએસ્ટરપ્લાઇડ યાર્ન, કપાસ

એ 1650 નાયલોન, પોલિએસ્ટરપ્લાઇડ યાર્ન, કપાસ

A1603 નાયલોન, કપાસ, રેયોન યાર્ડ યાર્ડ

એ 1678 નાયલોન, પોલિએસ્ટર

એ 1625 નાયલોન, કપાસ

A1642 નાયલોન, કપાસ, રેયોન યાર્ડ યાર્ડ

એ 1643 નાયલોન, કપાસ

એ 1652 નાયલોન, કપાસ

એ 1650 નાયલોન, કપાસ, પ્લાઇડ યાર્ન

એ 1633 નાયલોન, સ્પandન્ડેક્સ

A1631 નાયલોન, કપાસ, રેયોન યાર્ન ચલાવ્યું

એ 1656 નાયલોન, સ્પandન્ડેક્સ

એ 1656 નાયલોન, સ્પandન્ડેક્સ

વાય 1624 પોલિએસ્ટર

એસ 1708 નાયલોન, કપાસ, સ્પandન્ડેક્સ

એસ 1611-નાના, બ્રોકેડ કપાસ

એ 1795 નાયલોન, કપાસ, રેયોન યાર્ડ યાર્ડ

એલ 1745 પોલિએસ્ટર અને સ્પandન્ડેક્સ

એલ 1773 પોલિએસ્ટર, ચેનીલી

એલ 1729 નાયલોન, કપાસ, રેયોન યાર્ન ચલાવ્યું

L1735 નાયલોન

એ 1723 નાયલોન, રેયોન યાર્ન ચલાવ્યું

એલ 1620 પોલિએસ્ટર

L1748-1 નાયલોન, પોલિએસ્ટર, કપાસ

L1736 નાયલોન, કપાસ

એ 1764 નાયલોન, સ્પandન્ડેક્સ

એ 1777 નાયલોન, કપાસ, વિસ્કોઝ પ્લાઇડ યાર્ન

એ 1788 નાયલોન, નાયલોન બોર્ડોનેટ

L1708 નાયલોન

વાય 18009 પોલિએસ્ટર

એલ 18018 પોલિએસ્ટર, ચેનીલી

એ 18017 નાયલોન, કપાસ, નાયલોન પ્લાઇડ યાર્ન

L1704 નાયલોન, કપાસ

એ 1754 નાયલોન

એસ 1759 નાયલોન, સ્પandન્ડેક્સ

A1758 નાયલોન, વિસ્કોઝ પ્લેઇડ યાર્ન, ગ્લાસ ફાઇબર, કપાસ, ગરમ ઓગળવું યાર્ન

એ 18002 નાયલોન, વિસ્કોઝ

A18030 નાયલોન, કપાસ, પોલિએસ્ટર અને કપાસ

એ 18019 નાયલોન, કપાસ, વિસ્કોઝ

એ 18019 નાયલોન, કપાસ, વિસ્કોઝ

એ 18004 નાયલોન, વિસ્કોઝ

એ 18021 નાયલોન

એ 18001 નાયલોન, કપાસ, રેયોન યાર્ડ યાર્ડ

A18031 નાયલોન, કપાસ, પોલિએસ્ટર અને કપાસ, અને રેયોન

એ 18006 નાયલોન, કપાસ

એ 18005 નાયલોન, કપાસ

એલ 18023 પોલિએસ્ટર, ચેનીલી

Y18025 પોલિએસ્ટર

Y18025 પોલિએસ્ટ